AKTUALNOŚCI
2013-08-14
Za 3 lata nowe poziomy odzysku
Od 15 sierpnia 2015 r. odzysk i recykling elektroodpadów zostanie zwiększony o 5%
2013-08-08
Zbierający i prowadzący zakład przetwarzania elektroodpadów
Ile elektroodpadów zobowiązani są przyjąć?
2013-08-07
Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny
W dyrektywie 2012/19/UE została doprecyzowana definicja wprowadzającego sprzęt
AKTUALNOŚCI
2013-08-07
W dyrektywie 2012/19/UE została doprecyzowana definicja wprowadzającego sprzęt

W dyrektywie 2012/19/UE została doprecyzowana definicja wprowadzającego sprzęt, którym jest przedsiębiorca wprowadzający sprzęt do obrotu w danym państwie członkowskim. Jednocześnie, w projektowanej, nowej ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostanie wskazane, że wprowadzający sprzęt nie posiadający siedziby na terytorium Polski zobowiązany będzie do ustanowienia w kraju swojego autoryzowanego przedstawiciela. Przedstawiciel odpowiadać będzie za wypełnienie obowiązków nałożonych na wprowadzającego sprzęt, związanych z organizacją i finansowaniem zbierania, przetwarzania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych przez 4 lata od dnia wejścia w życie dyrektywy zobowiązany jest do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości stanowiącej co najmniej 35% masy wprowadzonego na rynek sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym.


Natomiast od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzający sprzęt będzie obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie niższej niż 40% średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trakcie 3 poprzedzających lat. Kolejno zaś od dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzający sprzęt będzie obowiązany do osiągania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu w wysokości 65% średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trakcie 3 poprzedzających lat. Projektowana ustawa będzie zawierać również przepisy wskazujące, że poziom zbierania zużytego sprzętu obowiązywał będzie także w odniesieniu do sprzętu pochodzącego z innych źródeł niż tylko gospodarstwa domowe.


Zapraszamy do zadawania pytań do wykładów tematycznych w ramach sierpniowej sesji e-szkoleń "Elektroodpady w Twoim Domu".